Regulamin sklepu internetowego SCENTRE.PL


I. Definicje


§ 1.

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego SCENTRE.PL, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. „Usługodawca” – SC Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-078), ul. Kasprzaka 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 590142, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, legitymująca się NIP 7262658336, REGON: 363158040, kapitał zakładowy 48.000 zł, e-mail: sklep@scentre.pl,
 2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej  http://www.scentre.pl/  oraz jej podstronach,
 3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Usługodawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22[1] Kodeksu cywilnego,
 6. „Partner” – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów w salonach sprzedaży, u której Klient może dokonać Rezerwacji towarów za pośrednictwem Sklepu. Listę salonów sprzedaży Partnerów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 7. „Przedsiębiorca Jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
 8. „Rezerwacja” – wcześniejsze zapewnienie dostępności danego towaru w wybranym przez Klienta salonie Partnera. 

 

 

II. Postanowienia ogólne


§ 2.

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, rezerwacji towaru u Partnerów oraz stworzenia swego Konta.

 

§ 3.

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

 

§ 4.

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 

§ 5.

Dokonanie zakupu w Sklepie lub dokonanie rezerwacji towarów w salonie Partnera może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

§ 6.

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9-12 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

 

III. Założenie Konta.

 

§ 7.

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Logowanie”, a następnie przycisk „Nie posiadasz konta”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.   
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: e-mail i hasło.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem albo Przedsiębiorcą Jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 7. W celu pełnego wykorzystania Konta, Klient powinien w swoim Koncie, w zakładce „Dane osobowe” podać swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres do wysyłki.

 

§ 8.

Usługodawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 9.

 1. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, dokonywania rezerwacji, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień, pobrania faktury.
 2. Klient ma również możliwość dołączenia do programu Klub Sony. Szczegółowe zasady udziału w programie określa Regulamin Klubu Sony.

 

 

IV. Złożenie zamówienia

 

§ 10.

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta.
 2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 11.

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient formułuje w Sklepie zamówienie poprzez wybranie towarów oraz kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Wybrane towary nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu do towarów do koszyka, Klient ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych, a także modyfikacji warunków gwarancji. Jeżeli Klient posiada kupon rabatowy, może go wprowadzić odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej”.
 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to może je założyć lub skorzystać z opcji „Zakup bez rejestracji” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować i podać dane do realizacji zamówienia.
 4. Następnie należy wybrać sposób płatności i sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty.
 5. W rubryce „Do zapłaty” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
 6. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości koszyka.
 7. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa Usługodawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Usługodawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Usługodawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Usługodawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących wybranych towarów, Usługodawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo.
 1. W przypadku wyboru sposobu płatności szybkim przelewem internetowym lub kartą Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
 2. Po dokonaniu dostawy towarów Usługodawca może wysłać na adres email Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej w celu zbadania opinii o przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety przez Klienta jest dobrowolne.

 

§ 12.

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy, tradycyjny przelew bankowy, płatność online kartą, płatność gotówką przy odbiorze.
 2. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, odbiór osobisty w salonie Partnera.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Koszty i terminy dostawy”. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi płatności znajdują się w zakładce „Metody płatności”.
 4. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.
 5. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

 

§ 13.

 1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 2. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

 

V. Zwroty i reklamacje


§ 14.

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem albo Przedsiębiorcą Jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Usługodawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni  od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Usługodawcą, nie przysługuje w odniesieniu do przedmiotów dostarczonych Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Jednoosobowemu w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczaniu, za takie produkty należy uznać m. in. słuchawki odsłuchowe douszne.
 3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Usługodawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Usługodawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 15.

 1. Usługodawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: reklamacje@scentre.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Usługodawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych wskazuje się, że odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 również w stosunku do Przedsiębiorców Jednoosobowych.

 

 

VI. Rezerwacja towaru

 

§ 16.

 1. Klient ma możliwość Rezerwacji towaru w salonie Partnera po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do Rezerwacji.
 2. Rezerwacji można dokonywać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 17.

 1. W celu dokonania Rezerwacji, Klient wybiera w Sklepie towary przez kliknięcie przycisku „Rezerwuj w salonie”. Wybrane towary nie są jeszcze zarezerwowane i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania Rezerwacji.
 2. Po dodaniu do towarów do koszyka, Klient ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych, a także modyfikacji warunków gwarancji. Jeżeli Klient posiada kupon rabatowy, może go wprowadzić odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej”. 
 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to może je założyć lub skorzystać z opcji „Zakup bez rejestracji” i podać dane niezbędne do Rezerwacji. W przypadku gdy Klient wybierze opcję dokonania Rezerwacji bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować i podać dane do Rezerwacji. 
 4. Następnie w polu Dostawa/ Rezerwacja należy wybrać pole „Rezerwacja” oraz wskazać salon Partnera, w którym Klient chce nabyć towar.
 5. W rubryce „Do zapłaty” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić w przypadku realizacji Rezerwacji. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
 6. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Usługodawcę ofertę zawarcia umowy o dokonanie Rezerwacji tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w Rezerwacji, jej zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości koszyka.
 7. Na tym etapie Rezerwacji należy również sprawdzić jej prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję”. Kliknięcie przycisku „Rezerwuję” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Usługodawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy o dokonanie Rezerwacji między Usługodawcą a Klientem.
 8. Umowa o dokonanie Rezerwacji nie stanowi umowy sprzedaży towaru i nie powoduje obowiązku zapłaty ceny.
 9. Zarezerwowany towar będzie dostępny w wybranym przez Klienta salonie Partnera przez okres 4 dni. W tym czasie Klient ma prawo nabyć towar od Partnera w wybranym salonie Partnera na warunkach określonych w Rezerwacji. Sprzedawcą zarezerwowanego towaru jest Partner prowadzący wybrany przez Klienta salon.

 

 

 

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

 

§ 18.

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 19.

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Usługodawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres sklep@scentre.pl lub przez przycisk „Usuń konto” w swoim Koncie.
 2. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe


§ 20.

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
 1. wprowadzenia przez Usługodawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
 2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
 3. modyfikacji ścieżki zakupowej,
 4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 1. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Usługodawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 2. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu §19 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

 

§ 21.

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

§ 22.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie  https://scentre.pl/shop/aboutus/regulamin.